Get Adobe Flash player

Notícies

IMAGE

Obra Social ”la Caixa” dimarts, 05 febrer 2019
IMAGE

SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE LLEIDA dimecres, 06 febrer 2019
IMAGE

VISITA PRESIDENT QUIM TORRA dijous, 11 octubre 2018
IMAGE

VOLS SER SOCI? dimecres, 23 maig 2018

Organització

La Torxa és una entitat associativa, formada pels seus socis. Es regeix pels seus estatuts, per l'Assemblea General de Socis, el Consell Directiu, la Junta de Pares i els responsables executius.
La seva seu està ubicada al Complex La Caparrella de Lleida, en un edifici de 2500  m2 i zona ajardinada, que fou inaugurat l'any 2005.
La Torxa és una entitat al servei de les persones. Promociona el treball, l’associacionisme,el suport a les famílies i la integració social.
Es una entitat sense afany de lucre, declarada d'Utilitat Pública.
 

L'Assemblea General de Socis és l'órgan sobirà de l'Associació; els seus membres en formen part per dret propi irrenunciable. Els membres, reunits en assemblea general legalment constituïda, decideixen per  majoria simple els assumptes que són competència de l'Assemblea.

Es reunéixen sessió ordinària mínim un cop a l'any dins els primers sis mesos de l'any.

Tots els membres queden subjectes als acords de l'Assemblea general, incloent-hi els/les absents.

El Consell Directiu regeix, administra i representa l´associació.L'Elecció dels membres del Consell Directiu, que han de ser associats, es fa per votació de l´Assamblea General.  Exerceixen el seu càrrec durant un període de quatre anys, sense perjudici que puguin ser reelegits.

Les facultats del Consell Directiu són les establertes en els Estatuts de l´associació, pàg 11 a 14

El Consell Directiu de l'Associació La Torxa, està integrat per:

 

Josep Martí i Comallonga (a renovar:20/05/2022)

President

 

Àngel Pedra i Camats (a renovar:29/05/2020)

Vice-president

 

Josep Maria Pané i Farré (a renovar:29/05/2020)

Tresorer

 

Esther Macià i Peinado (a renovar:20/05/2022)

Secretària

 

Macari Pujol i Calçada (a renovar:20/05/2022)

Vocal 1r

 

Jaume Pastó i Sanuy (a renovar:29/05/2020)

Vocal 2n

 

Miquel Gamon i Fort (a renovar:20/05/2022)

Vocal 3r

 

Jordi Escoda Sancho (a renovar:20/05/2022)

Vocal 4t

 

La Junta de Pares Mares i tutors de l'Associació La Torxa, està formada pel President del Consell Directiu, qui precideix aquest òrgan, pel Director i per un mínim de sis pares, mares o tutors elegits per majoria simple en l´Assamblea General de l´Associació.

Haurà de reunir-se conjuntament amb el Consell Directiu almenys una vegada a l´any.

La Junta de Pares Mares i tutors de l'Associació La Torxa, la formen les seguents persones:

  Josep Maria Pané i Farré
  Macari Pujol i Calçada
  Ramon Roig i Orteu
  Mª Pilar Giralt i Vallés
  Josep Montaña i Pascuet
  Josep Maria Pané i Farré
  Josep Maria Vidal Soler
  Joan Charles i Badia

CENTRE OCUPACIONAL (CO)
Servei de Teràpia Ocupacional i Servei Ocupacional d’Inserció.

Seguint amb els projectes emmarcats en l’Atenció Centrada en la Persona, els programes d’activitats dissenyats al llarg de l’any han contant amb un gran ventall d’activitats i tallers en els quals les persones que integren els serveis de STO i SOI han pogut participar en
mesura dels seus interessos, gustos i motivacions. Així doncs, s’han portat a terme tallers d’Artteràpia, Gimnàstica Terapèutica al centre INEFC, Esports al Pavelló de Pardinyes, Equinoteràpia, Musicoteràpia, manualitats, tasques ocupacionals entre d’altres. Rebre el suport adequat i adaptar certs aspectes de l’entorn, ens permet guanyar autonomia, aprendre i mantenir hàbits, alhora que capacita a la persona en gaudir del seu projecte vital.

L’horari del CO és de 9.00 a 13.00 hores i de les 14.30 a 18 hores.

CENTRE ESPECIAL DE TREBALL (CET)

Ofereix una alternativa laboral adaptada al col·lectiu de persones que, degut a la discapacitat que pateixen, no poden accedir al mercat laboral ordinari. Al CET es treballa per assolir la integració social i laboral de les persones amb un grau de discapacitat  igual o superior al 33%.
L’horari del CET és de 9.00 a 13.00 hores i de les 14.30 a 18 hores.

LLAR RESIDÈNCIA

Els Apartaments de La Torxa permeten als seus residents un espai privilegiat adaptat a les seves necessitats i capacitats. Actualment hi resideixen 10 persones, les quals tenen el suport directe de 3 tècnics que vetllen pel seu benestar. També s’ha ofert el Programa Respir a 2 usuaris del Centre Ocupacional, donant l’oportunitat a les seves respectives famílies, de poder disposar d’un servei residencial en un moment determinat.
Destaquem que segueixen les obres de construcció i adequació de la segona fase, la qual permetrà l’acolliment de 12 noves places, per a que s'iniciïn nous projectes de vida.

Servei de Menjador/Servei de Transport: per tots el usuaris amb discapacitat atesos des de l’entitat “LA TORXA”. El servei de transport inclou recollida al matí des de Lleida i tornada per la tarda, amb 3 parades estipulades.

Activitats culturals i d’oci:  per tots els usuaris amb discapacitat atesos des de l’entitat “LA TORXA”.

Equinoteràpia: Al centre de la Manreana ubicat a la població de Juneda, de forma setmanal hem aprofundit en els beneficis que comporta el treball amb animals.
Gimnàstica Terapèutica: De forma quinzenal, ens hem desplaçat a les instal·lacions del club INEFC, on amb el suport de professionals del món de l’esport i activitat física, hem realitzat un conjunt d’activitats orientades a evitar el sedentarisme.
Arteràpia: De forma quinzenal, es realitza un conjunt d’ac!vitats orientades al foment de la creativitat i el treball amb diferents materials.
Activitats Ocupacionals: Orientades al desenvolupament de capacitats i aptituds com poden ser el treball en equip, ús de diferents eines i materials, etc.
Oci: Realització de forma regular ac!vitats i tallers a la comunitat en la qual està establerta l’entitat, com són visita a exposicions, serveis comunitaris, teatre,etc.

Servei de tutela: l’entitat disposa de la Fundació Recer, servei adreçat a la tutela d’aquelles persones amb discapacitat que, estant incapacitades legalment, no disposen d’un familiar que  pugui fer-se càrrec d ‘ells.

 

Servei Ocupacional d’Inserció

És un recurs dirigit a persones que presenten una discapacitat de caire psíquica i que no presenten les capacitats i/o característiques adequades per formar part del Centre Especial de Treball o del Centre Ocupacional. És doncs, un recurs destinat a poder capacitar a la persona de les habilitats i aptituds òptimes per en un futur poder formar part del Centre Ocupacional o del Centre Especial de Treball.  

La Torxa en xifres

PERSONES ATESES
Persones ateses als diferents serveis de l’Associació.
- 28 Operaris al Centre Especial de Treball.
- 40 Persones ateses al Centre Ocupacional.
- 10 usuaris del Servei de Llar – Residència.
 
EQUIP DE PROFESSIONALS
- 24 Professionals.
- 7 Voluntaris.
- 4 Estudiants en pràctiques.
 

DADES ECONÒMIQUES 2018

PRESSUPOST ANY 2019
 

 

Estatuts La Torxa

En aquet enllaç posem a la vostra disposició els nostres Estatuts

Estatuts La Torxa

 

 

Missió, visió i valors

L’Associació d’Ocupació i Esplai de Catalunya, “LA TORXA” neix l’any 1987 amb una clara vocació per fomentar la inclusió de les persones amb discapacitat intel·lectual i psíquica en la comunitat, evitant d’aquesta manera la seva marginació i estigmatització.
Som una entitat social, associativa i declarada d’utilitat pública. Promocionem el treball, l’associacionisme, el suport a les famílies i la integració social de les persones amb discapacitat.
La nostra tasca pretén assolir l’objectiu final de “Millorar la Qualitat de Vida de les persones amb discapacitat psíquica”.
 
L’entitat declarada d’utilitat pública, té com a missió la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat, lluitant per evitar la seva marginació i estigmatització; alhora que ofereix el marc idoni per garantir la seva participació activa en la societat.
 
“LA TORXA”, ha desplegat diferents serveis amb l’objectiu de poder garantir que les persones amb discapacitat intel·lectual i/o malaltia mental puguin accedir a un entorn de treball digne adaptat a les seves capacitats i necessitats, a serveis de teràpia ocupacional; i poder gaudir d’un espai residencial que garanteixi els seus drets i satisfaci els seus anhels.
 
TREBALL EN XARXA. COMUNITAT LA TORXA
La creació de lligams entre l’Associació i altres entitats de la ciutat de Lleida com són institucions formatives, altres associacions d’atenció a persones amb discapacitat, entitats culturals, serveis a la ciutadania, etc. ens permeten realitzar un treball de col·laboració i complementació entre els recursos que disposem a l’Associació i els que es troben a nivell local i territorial.
Les relacions que es mantenen amb la Universitat de Lleida i el IES. Ronda, amb els quals es manté un conveni de pràctiques, visites a entitats de caire cultural com el Caixa Forum, el Museu Jaume Morera i la Panera; el Programa de Voluntariat de l’Associació, les visites al centre del Col·legi Clavé, la coordinació amb associacions federades a ALLEM, han permès enriquir-nos i gaudir de diferents projectes i experiències.
Aquest any 2018, hem de destacar les jornades que s’han organitzat al centre de la Caparrella amb el cos dels Mossos d’Esquadra de Lleida. A llarg de diferents trobades entre els usuaris del Centre Especial de Treball i diferents agents de la comissaria, s’han abordat diferents temàtiques relacionades amb l’atenció, prevenció i orientació envers l’abús i l’assetjament.

L’Associació d’Ocupació i Esplai de Catalunya, “LA TORXA” neix l’any 1987 amb una clara vocació per la lluita contra la marginació i l’exclusió social del col·lectiu de persones amb discapacitat psíquica.

Som una entitat social, associativa i declarada d’utilitat pública. Promocionem el treball, l’associacionisme, el suport a les famílies i la integració social de les persones amb discapacitat. 

La nostra tasca pretén assolir l’objectiu final de “Millorar la Qualitat de Vida de les persones amb discapacitat psíquica”.

Patrocinadors

 1
 2
 3
 4
 5
 7
 9
 

 

                                                                               
       

 
 
 
 
 
 
 

Save

Save

Save

Save

Save